Support US!

Search This Blog

31 Mac 2010

Memahami Sunnah Rasulullah S.A.W

Pendahuluan.

Rasulullah s.a.w adalah seorang manusia yang dipilih oleh ALLAH untuk menyampaikan risalah-Nya kepada manusia sezaman dengan-Nya dan menjadi warisan kepada generasi-generasi kemudian-Nya hingga ke akhir zaman.Untuk menjadikan risalah yang disampaikan olehnya itu lebih bermakna dan berkesan,maka Rasulullah s.a.w sendiri dijadikan manusia contoh dalam mengamalkan kehendak risalah yang dibawa olehnya.Kehidupan Rasulullah s.a.w sendiri menepati kehendak berkenaan.Sejak dari mudanya lagi sikap dan cara hidup Rasulullah telah memperlihatkan keserasiannya dengan keperluan untuk berperanan sebagai manusia pilihan,menjadi contoh dalam menjalani kehidupan di bumi ALAH ini.

Sunnah atau cara hidup Rasullah s.a.w sepanjang hayatnya menjadi piawai hidup yang mesti dicontohi oleh manusia muslim.Tidak ada siapa lagi yang dapat dijadikan contoh terbaik oleh orang Islam selain Rasulullah s.a.w.Namun kerana Baginda seorang manusia istemewa,cara hidupnya bukan bukan sahaja dapat dicontoh dan dimanfaati oleh orang-orang Islam tetapi sebahagiannya,khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan kehidupan boleh diambil manfaat oleh orang-orang bukan Islam juga.Kertas ini akan membicarakan tenteng pengertian sunnah iatu tata kelakuan atau cara hidup Rasulullah s.a.w mesti diikuti;dalil-dalil dari Al-Quran,hadith dan ijma’ yang menghendaki umat islam mengambil sunnah sebagai hujja atau sumber ajaran islam;kepentingan sunnah dari sudut perundangan islam serta pembahagian sunnah kepada wajib dan tidak wajib diikuti oleh orang islam.

Pengertian Sunnah

Sunnah dari segi bahasanya ialah cara,peraturan,tata-tata kelakuan,cara hidup atau kebiasaan.Di sisi fuqaha’ pula ialah sesuatu yang bukan wajib dalam ibadah.Manakala dari segi istilah ahli usul al-Fiqh sunnah ialah setiap perkara yang terbit daripada Rasulullah s.a.w berupa dali-dalil syar’iyah yang bukan Al-Quran dan bukan mukjizat.Dalam ungkapan yang lain sunnah diistilahkan sebagai perkataan dan perbuatan dan pengakuan Rasulullah s.a.w.

i.Sunnah perkataan atau sunnah qawliyah ialah sabda Rasulullah s.a.w yang disampaikan dalam berbagai tujuan dan kejadian.Misalnya sabda Rasulullahn s.a.w yang bermaksud :tidak ada kemudaratan dan tidak pula memudaratkan (riwayat MALIK).Ini adalah suatu pesanan Rasulullah kepda manusia supaya tidak melakukab perbuatan yang boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain..Demikian juga dengan sabda Rasulullah yang bermaksud: Ia suci airnya lagi hala bankainya. (rawahu al-khamsah) .Sunnah qawaliyah ini menjelaskan tentang kesucian air laut serta halalnya ikan-ikan yang mati didalamnya walaupun tanpa disembelih.

ii.Sunnah fi’liyah ialah segala perbuatan yang berupa tindakan Rasulullah s.a.w sebagai rasul.Misalnya perbuatan Rasulullah mengerjakan sembahyang lima waktu dengan menyempurnakan cara-cara,syarat-syarat dan rukun-rukunnya,melakukan ibadah haji,memutuskan sesuatu kes berdasarkan saksi dan pengakuan.

iii.Sunnah taqririyah pula ialah perkataan atau perbuatan sahabat yang dipersetujui oleh Rasulullah melalui perkataanNya atau dengan cara Rasulullah mendiamkan diri terhadap suatu tindakan atau perbuatan sahabatnya.Persetujuan baginda terhadap perbuatan sahabat itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan olehNya sendiri.Contoh tindakan Rasulullah mempersetujui pendapat atau kenyataan lisan seorang sahabat iatu mu’az bin jabal semasa baginda Rasulullah mengutusnya ke negeri yaman untuk mengetuai umat islam di sana.Sebelum mu’az berangkat ke Yaman Rasulullah terlebih dahulu bertanya kepada mu’az,”dengan apakah kamu akan memutuskan masala umat Islam di Yaman”mu’az menjawab”dengan Al-Quran”.Rasulullah mengiakan pandangan mu’az kemudian Rsulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemuinya dalam Al-Quran”Mu’az menjawab”saya akan melakukannya dengan berpandukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah”.Rasulullah membenarkan kata-kata Mu’az itu.Rasulullah bertanya lagi”bagaimana jika kamu tidak menemui jalan penyelesaiannya dalam Al-Quran dan hadith.”Mu’az menjawab “saya akan bandingkan perkara berkenaan dengan apa yang telah ada hukumnya jika didapati kedunya ada persamaan.”Rasulullah mengiakan pandangan Mu’az itu.Contoh lain ialah sikap Rasulullah yang memperkenankan hukum seorang “qa’if”(pakar) bahawa tapak kaki usamah daripada tapak kaki Zaid dengan sabdanya: Inna hadhihi al-aqdam ba’duha min ba’d.Rasulullah memperakui bahawa kepakaran boleh dijadikan hujjah dalam mensabitkan nasab.Ini adalah dua contoh sunnah taqririyah yang mana Rasulullah mendiamkan diri tanpa sebarang teguran kepada tindakan sahabantnya dalam kes khalid bin al-Walid yang menghidangkan biawak pasit untuk makana tetamunya termasuk Rasulullah.Sahaba-sahabat Rasulullah memakannya tetapi Rasulullah sendiri tidak.Namunj beliau hanya mendiamkan diri tanpa melarang mereka memakannya.

3.Sebab-sebab sunnah perlu diikuti.

Oleh kerana Rasulullah adalah manusia contoh dalam melaksanakan segala kehendak syariat yang dituntutkan oleh Allah.Dalam syariat itu Allah menghendaki manusia supaya menerima apa yang dibawanya dan mengikut apa yang ditunjukkan olehnya.Kerana itu selain Al-Quran,sunnah rasul juga perlu diambil untuk kesempurnaan penghayatan syriat Allah itu.Ulama’ sepakat bahawa sunnah adalah sumber pengambilan hukum syara’ berasakan dalil daripada Al-Quran,sunnah,ijma’ sahabat dan logik akal.

i.Dalam Al-Quran Allah telah memfardukan ke atas orang-orang yang beriman supaya ta’at kepada Nabi dan mengikut jejak langkahNya.Ta’at kepada Rasulullah adalah dikira sebagai ta’at kepada Allah.(al-Nisa’(4):59) tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya;(al-Ahzab(33):35)

ii.Dalam hadith Rasulullah juga terdapat banyak pesanan supaya orang islam berpegang dengan sunnah.Antaranya sabda Rasulullah yang bermaksud : aku tinggalkan kamu kepada dua perkara dimana jika kamu berpegang kepada keduanya,kamu tidak akan sesat selamanya,iatulah kitab Allah dan sunnah nabi-Nya;(Malik,t.th :502) juga sabda Rasulullah yang bermaksud : hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa’ al-Rashidin.Gigitlah sunnah dengan dengan taring,jauhilah daripada mengada-adakan sesuatu,sebab nperkara yang diadakan itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap yang sesat dalam neraka(masuk neraka).Rw.Ahmad dll)

iii.Ijma’ sahabah.Sahabat-sahabat Rasulullah sepakat baik semasa hidup atau selepas wafatnya Rasulullah tentang kewajipan mengikut sunnah.Sepanjang hayat Rasulullah mereka berpegang kepada hukum yang yang ditetapkan Rasulullah dan mereka sentiasa mematuhi segala perintah dan larangannya.Mereka memisahkan hukum daripada Al-Quran dan hukum yang diperolehi daripada hadith dari segi kewajipan mengikutnya dengan mendahulukan al-Quran dalam mencari penyelesaian hukum sebagaimana yang dicontohkan oleh Mu’az bin jabal.

iv.Logik akal.Allah menyuruh Rasulullah s.a.w menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia.Risalah dari Allah itu terkandung dalam Al-Quran.Ia mengandingi beberapa bebanan dan tanggungjawab kepada manusia.Bebanan dan tanggungjawab itu terbentuk umum dan tidak diperinci dengan jelas baik cara melaksakannya ataupun mengenai syarat-syarat dalam melaksanakannya..Rasullah menjelaskan keumumam itu dengan sunnah qawliyah dan fi’liyahnya.Rasulullah telah dianugerahkan oleh Allah kewibawaan untuk menjelaskan kehendak Al-Quran .Firman Allah bermaksud :kami telah menurunkan kepada mu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.(Al-Nahl(16): 44)

Sekiranya sunnah bukan merupakan hujjah bagi kaum muslimin dan undang-undang yang perlu dipatuhi,sudah tentu mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.Kerana itulah nyata bahawa sunnah adalah sumber hukum yang diguna pakai selepas Al-Quran.

4. Perbuatan-perbuatan Rasulullah Yang Wajib dan Tidak Wajib Diikut.Mengenai apakah sesuatu perbuatan Rasulullah itu wajib diikuti oleh orang islam atau tidak ianya tertakluk kepada jenis perbuatan Rasullah itu sendiri.Perbuatan Rasulullah dapat dipecahkan kepada tiga jenis:

i. Perbuatan-perbuatan yang berupa kebiasaan yang dilakukan Rasulullah sebagai seorang manusia seperti berdiri,duduk,makan,minum,berbaring,memilih warna pakaian dan sebagainya.Sumber perbuatan ini sebagainya.Sumber perbuatan ini bukan bukan dari beliau sebaga rasul.Perlakuan jenis ini tidak ada pertikaian dikalangan ahli ilmu tentang keharusannya kepada Rasulullah dan kepada umatnya.Kita tidak wajib mencontohi perbuatan ini.Ini adalah pendapat majoriti ulama’.Namun ada juga yang berpendapat perbuatan seperti itu sunat diikuti.Antara sahabat Rasulullah yang suka mengikut setiap perbuatan Rasulullah sekalipun perbuatan itu adalah berupa adat kebiasaan.

ii. Perbuatan yang keluar daripada Rasulullah semata-mata sebagai suatu kebijaksanaan dalam masalah keduniaan.Misalnya tindakan Rasulullah ketika menghadapi perang Badarmenempatkan tentera islam di perairan Badar.Al-Haban bin Muzir selaku pakar ketenteraan bertanya kepada Rasulullah,apakah tempat penempatan tentera itu suatu yang ditunjukkan Allah sehingga tidak boleh ke hadapan atau ke belakang selangkah pun?.Atau apakah ianya pemilihan strategik dan taktik.Jawab Rasulullah: ianya adalah strategi dan taktik semata-mata.Mendengar jawapan Rasulullah sedemikian Al-Haba mencadangkan kepada Rasulullah supaya memindahkan penempatan tentera ke kawasan yang lebih sesuai.Oleh kerana penempatan itu suatu ijtihad Rasulullah sendiri sahaja,dimana Baginda kurang arif tentang kawasan itu jika dubandingkan dengan Al-Haba yang telah benar-benar memahami liku-liku kawasan berkenaan .Cadangan Al-Haba itu diterima oleh Rasulullah dan dipindahkanlah pasukan tentera islam ke tempat yang dicadangkan oleh Al-Haba itu.( Al-Mubarakfuri,2,000:354).Contoh lain perbuatan Rasulullah yang mesti diikuti kerana tidak mempunyai kesan keagamaan selain selain dari kesan keduniaan semata-mata ialah peristiwa larangan yang dikenakan oleh Rasululla kepada penduduk Madinah daripada melakukan pendebungaan terhadap tanaman kurma mereka.Setelah menghentikannya didapati hasil pengeluaran mereka semakin merosot.Mengetahui hal itu Rasulullah bersabda kepada mereka dengan katanya :Teruskan melakukan pendebungaan lagi.kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu.(Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman,1986:57-58)

iii. Perbuatan Rasulullah itu thabit dan khusus untuk dirinya sendiri seperti keharusan berpuasa wisal,kewajipan sembahyang dhuha,qurban,witir,tahajjud,keharusan nikah lebaih dari empat orang tanpa mahar.Perkara-perkara ini khusus untuk rasul Allah dan tidak boleh diikuti oleh umatnya (zuhayli:478)

iv. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah kerana di syariatkan sedemikian.Perbutan-perbuatan itu wajib dicontohi atau diikuti.Cuma sifat syar’iyah yang ada pada perbuatan itu berbeza-beza dari segi sunat atau harus.Penentuan sifat-sifat ini dapat dikenal pasti melalui kriteria berikut (Ibid.hah, 479-480)

a. Jika perbuatan Rasulullah itu bertujuan menjelaskan yang mujmal,mentaqyidkan yang mutlaq atau mentakhsiskan yang umum,maka hukumnya adalah sama seperti perkara yang dijelaskan itu dari segi wajib atau sunat.Penjelasan Rasulullah itu ada kalanya dilakukan dengan disertakan dengan sekali seperti sabda Rasulullah yang bermaksud: Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang dan ambillah daripada aku haji kamu.Adakalanya perbuatan Rasulullah tidak disertakan dengan perkataan sekali dengan hadith qawliyah seperti memotong tangan pencuri dipergelangan sebagai penjelasan kepada ayat al-Quran yang menghendaki tangan pencuri dipotong.Demikian juga dengan tayammum yang dilakukan oleh Rasulullah hingga kesiku sebagai penjelasan kepada firman Allah yang bermaksud:maka sapulah muka dan tangan kamu (al-Maidah(5):6).Dalam perkara ini perbuatan Rasullah yang berfungsi sebagai penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran itu hukumnya sama seperti hukum yang dibawa oleh ayat al-Q!uran itu sendiri.Jika ayat al-Quran itu membawa perintah yang wajib,maka penjelasan Rasulullah wajib diikuti.

b. Jika tidak nyata kedudukan perbuatan Rasulullah itu sebagai penjelasan kepada mana-mana ayat al-Quran,sebaliknya dia berlaku dalam bentuk ibtida’ (permulaan).Perkara ini tertakluk kepada sama ada diketahiu atau tidak sifat shar’iyahnya .Jika diketahui sama ada ia wajib,sunat atau harus,maka umat Islam yang ikut melakukan perbuatan itu sama hukumnya seperti perbuatan rasulullah itu sendiri.Menurut al-Shawkani pendapat ini benar kerana ia adalah dalil daripada al-Quran dan perbuatan sahabat mengenainya.Firman Alla bermksud : Apa yang dibawa oleh Rasulullah hendaklah kamu menerimanya dan apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaklah kamu hindari. (al-Hasr(59):7). Sahabat sahabat juga merujuk kepada Rasulullah sebagai hujjah dan ikutan dalam banyak kes antaranya perbuatan Umar bin Khattab mengucup Hajar al-Aswad dan berkata “jika tidak kerana aku melihat Rasul Allah mengucup kamu aku tidak akan mengucup kamu”(al-Syawkani,5:40)

Jika tidak diketahui sifat perbuatan Rasulullah itu dari segi kesyari’atanya, maka perlu diperhatikan kedudukan perbuatan berkenaan: (al-Zulhayli: 480)

a. Jika ternyata perbuatan itu bermaksud taqarrub kepada Allah seperti sembayang dua raka’at tanpa dilakukan secara muwazabah (berterusan), maka menunjukkan ianya adalah sunat kerana dengan tenyatanya maksud taqarrub adalah menjadi dalil kepada bahawa perbuatan itu adalah dituntut.

b. Jika tidak ternyata adanya maksud taqarrub dalam perbuatan itu sepertu berjual beli dan muzaraa’ah.Dalam perkara ini al-Imam Malik berpendapat ianya adalah harus. Manakala alShaf’i berpendapat bahawa perbuatan itu menunjukkan kepada sunat, kerana sesuatu perbuatan Rasulullah itu sekalipun tidak ternyata adanya maksud taqarrub kepada Allah ia tetap dianggap sebagai taqarrub. Paling rendah darjah taqarrub ialah sunat.

1.Kedudukan Sunnah Di Samping al-Quran.

Sumber paling utama bagi agama Islam ialah al-Quran dan Hadith. Al-Quran dan hadith.Al-Quran adalah firman Allah untuk semua orang Islam.Ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana ayat itu dibaca sekarang.Walaupun al-Quran memberi panduan utama kehidupan kepada orang islam,namun banyak perkara yang memerlukan panduan ke arah kehidupan yang praktis,tetapi tidak disebut dalam al-Quran .Dalam kes ini apa yang jelas patut diikut ialah sunnah Rasulullah.Ini bererti sunnah amat penting dan kedudukan pada tempat kedua selepas al-Quran sebagai panduan hidup muslim.Ulama’ usul fiqh membahagikan sunnah al-Quran kepada empat jenis.


i. Menguatkan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukumnya oleh al-Quran.Dengan demikian hukum peristiwa tersebut ditentukan oleh dua sumber iatu al-Quran sebagai menetapkan hukumnya dan as-sunnah sebagai penguatnya.Misalnya sembahyang dan zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam sabdanya ketika berdialog dengan malaikat.Bermaksud:Malaikat jibrikl bertanya “hai Muhammad terang padaku tentang Islam!” Jawab Muhammad “ Islam itu ialah persaksianmu bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, kamu mendirikan sembahyang, membayar zakat, mengerjakan haji ke Baitullah bila kamu mampu melaksanakan perjalanan ketempat itu”. (Hadith riwayat Muslim). Contoh lain ialah pengharaman menyekutukan Allah, menyakiti hati kedua ibu bapa dan bersaksi palsu, dimana semua hukum perkara ini telah ditentukan oleh Al-Quran. Kemudian larangan-larangan itu telah dikuatkan lagi oleh Rasulullah dalam sabdanya yang bermaksud. “Perhatikanlah!! Saya akan menerangkan kepada kamu sebesar-besar doa “diucapkan tiga kalia’ baiklah hai Rasulullah, a’sahut kami semua.”Menyekutukan Allah, menderhakai kedua ibu-bapa, Rasulullah pada ketika itu sedang bersandar, lalu duduk dan bersabda: “ingat perkataan dan persaksian palsu. Rasulullah mengulanginya sampai kami meminta semoga beliau diam.”(Riwayat Bukhari-Muslim)

ii. Memberi penjelasan kepada ayat-ayat al-Quran. Dalam memberikan penjelasan keatas ayat-ayat al-Quran oleh hadith ini didapati ada tiga bahagian yang berkaitan dengannya.

a. Memberi perincian keatas ayat-ayat yang mujmal. Misalnya ayat mengenai perintah sembahyang dalam al-Quran yang bermaksud:maka dirikan s.a.w sesungguhnya sembahyang itu bagi orang mukmin adalah kewajipan yang sudah ditentukan waktunya.(al-Nisa’(4);103). Ayat ini tidak terperici, masih mujmal. Kemudian Rasulullah s.a.w menerangkan waktu-waktu sembahyang, ,jumlah rakaatnya, syarat-syaratnya dan rukun-rukun dan melakukan sembahyang dan seterusnya meminta umat Islam melakukan sembahyang seperti mana yang dilakukan olehnya. Demikian juga dengan zakat dan haji, ayat-ayat al-Quran mengenainya juga mujmal. Ia diperincikan oleh Hadith dengan menjelaskan jenis harta yang dikenakan zakat dan kadarnya dan menjelaskan cara-cara melakukan ibadah haji.b. Membatasi kemutlakan al-Quran. Misalnya al-Quran membolehkan kepadaorang yang meninggal dunia membuat wasiat ke atas harta miliknya tanpa adabatasan maksimunnya, dalam firman Allah bermaksud; sesudah dipenuhi wasiatyang dibuatnya atau sesudah membayarkan hutangnya.(al-Nisa’(4)12). Di dalamhadithnya Rasulullah membataskan kadar maksima wasiat kepada 1/3 sahaja.c. Mengkhususkan yang umum. Misalnya firman Allah berkenaan dengan pengharaman memakan bangkai binatang dan darah dalam ayat al-Quran yang bermaksud; diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah dan daging babi.(al-Maidah(5)3). Kemudian Rasulullah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan, belalang, hati dan limpa dalam sabdanya yang bermaksud; Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Manakala dua darah itu ialah hati dan limpa.(Riwayat Ibn Majah dan Hakim)iii. sunnah menjelaskan tentang nasikh dan mansukhnya ayat-ayat al-Quran.Pemansukhansesuatu ayat al-Quran dengan ayat al-Quran yang lain dapat diketahui melalui sunnah.Misalnya ayat al-Quran berkenaan waksiat kepada dua ibu bapa dan qarobah iatu dalam firman Allah bermaksud iwajibkan ke atas kamu apabila mati tiba kepada salah seorang dari kamu,jika dia meninggalkan harta yang banyak supaya dia berwasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat yang lebih hampir dengan baik sebagai suatu hak ke atas orang yang bertaqwa.(al-Baqarah(2):180) adalah dimansuhkan dengan ayat-ayat pewarisan.Al-Imam Shafi’i hanya menerima pemansukhan ayat al-Quran oleh hadith.Tetapi majoriti fuqaha’ termasuk al-Baydawi dan al-Asnawi daripada mazhab Shafi’i memperakui bahawa ada juga berlaku pemansukhan al-Quran oleh hadith seperti yang bermaksud :tiada wasiat kepada ahli waris.(Malik bin Anas:418).Hadith ini memansuhkan ayat mengenai wasiat kepada ahli waris.

iv. Mewujudkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Quran.Maka jadilah hukum itu thabit dengan sunnah.Misalnya Rasulullah menetapakan haramnya binatang buas yang bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat seperti yang diriwayatkan Ibn Abbas yang bermaksud”Rasulullah s.a.w melarang memakan binatang yang bertaring dari golongan binatang buas dan setiap yang berkuku kuat dari kalangan burung (hadith riwayat Muslim).Rasulullah juga mengharamkan lelaki mengahwini wanita sepersusuan,sebagaimana Allah mengharamkan mengahwini wanita kerana nasab.(Riwayat Bukhari dan muslim).Misal yang lain seperti hadith yang mengenakan hukuman rejam kepada penzina muhsan dan pengharaman memakai sutera ke atas orang lelaki.Demikian juga dengan zakat fitrah,pengharaman memakai daging himar ahli dan pembebasan tawanan.

1.Kesimpulan

Rasulullah s.aw. adalah orang yang dilantik oleh Alla untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia.Syariat menghendaki manusia melakukan perkara tertentu yang berupa ibadah kepada Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia.Oleh kerana al-Quran yang merupakan kitab di mana termaktubnya syariat berkenaan menyentuh berbagai aspek untuk menjadi panduan manusia.Tetapi kebanyakan wujud dalam bentu yang umum tidak terperinci.Disinilah peranan sunnah menjadi perlu untuk memperjelaskan apa yang dikehendaki oleh al-Quran kepada manusia.Manusia wajib mengikut Rasulullah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid,ibadah dan akhlak.

Oleh kerana kata-kata,perbuatan seta pengakuan Rasulullah menyeluruh dalam berbagai perkara.Ada yang bersumberkan syari’ah dan ada yang bersumberkan kepada kebiasaan atau adat.Rasulullah s.a.w adalah orang Arab,dalam beberapa hal beliau terikat dengan adat Arab dalam kehidupan hariannya.Maka kerana itu sunnah dapat dibahagikan kepada dua iatu sunnah syir’iyah dan sunnah’urfiyah.Sunnah syri’iyah adalah suatu yang dikehendaki supaya diikut oleh umat islam.Dari sega hukumnya samaada wajib,sunat,haram atau makruh bergantung kepada kehendak tasyri’ itu sendiri.Manakala sunnah ‘urfiyah adalah sunnah yang boleh dipilih oleh umat Islam ssama ada mahu mengikutnya atau tidak.Dalam pada itu ada juga dikalangan sahabat yang berterusan mengamalkan sunnah Rasulullah sekalipun sunnah itu bersumberkan ‘adat(sunnah ‘urfiyah).Namun mencemuh sunnah ‘urfiyah sama ertinya dengan menghina Rasulullah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan