Support US!

Search This Blog

27 Jun 2009

Bid'ah dan Khurafat Mengganggu Pembangunan Ummah

Seperti diketahui, sistem ibadat dalam Islam adalah sistem yang lengkap melengkapi dengan sistem Islam yang lain bagi meningkatkan manusia ke tahap khalifah di muka bumi. Ibadat yang betul dan sempurna seperti dikehendaki agama tidak menggalak orang menyisihkan diri dari masyarakat. Pengubah suaian ibadat dan apa yang ditentukan Allah dan Rasul akan membawa kepada perpecahan. Perpecahan pula akan membawa kepada halangan pembangunan ummah.

Sistem ibadat yang tepat akan meletakkan umat pada satu kesatuan akidah dan amalan yang sempurna.Ia menimbulkan masyarakat yang bekerjasama, bantu membantu dan terbina akhlak yang mulia.

Begitu juga dengan khurafat yang timbul dan syak wasangka, menurut nafsu dan terlalu beremosi, bertaklid buta, menjadi pak turut, berpegang kepercayaan tanpa bukti yang betul melahirkan masyarakat yang tidak akan membangun. Ia banyak membawa unsur yang meruntuhkan dari yang membangun. Justeru itu unsur-unsur khurafat mestilah dijauhi.

PENUTUP

Sebagai kesimpulan, kebanyakan sunnah samada dalam bentuk amalan atau perkataan Rasulullah s.a.w. adalah ditasyri' seperti maksud firman:

"Dan ikutilah Rasulullah mudah-mudahan kamu mendapat pertunjuk".(alA’raf: l58).

Sunnah ini mesti diikuti. Adapun sunnah yang tidak mesti diikuti iaitu yang tidak ditasyri'kan atau apa yang disebut "Anda lebih tahu dengan urusan dunia anda". Jadi tidak timbul soal bidaah atau tidak dalam perkara keduniaan ini, dari segi teknikalnya.

Perkara yang mengelirukan masyarakat umum terutamanya, yang berkaitan dengan makan minum, pemakaian, perhiasan, perubatan, maka ia harus dilihat sebagai bukan bersifat umum tetapi khusus untuk keadaan tertentu atau menyelesaikan keadaan semasa itu. Justeru itu, Sunnah yang dilakukan nabi sebagai pemimpin tertinggi, hakim pada dasarnva dipersetujui aspek prinsip, tetapi berlaku perbezaan dalam pelaksanaan secara terperinci.

Bahan rujukan:

- Bahagian Hal Ehwal lslam, Jabatan Perdana Menteri, Tafsir Pimpinan alRahman kepada Pengertian al-Qur’an, cetakan 10, 1990.
- Muhammad al-Ghazali, Turathuna al-Fikri fi Mizan al-Syar’ wa al-‘Aql, IIIT, USA, 1991.
- Muhammad Qutb, Qabasat min al Rasul, Kahirah, 1962.
- Mustafa Abdul Rahman, Hadis 40, P.Pinang, 1996
- AL-Qaradhawi, al-Sunnah Masdaran Lil Ma'rifah Wa al-Hadharah,, cet11, 1998.
-------------------, al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran al-Karim
------------------, Fi Fiqh al-Awwlawiyaat, Kahirah, 1996
Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Madarij al-Salikin, Kahirah, 1995

Sumber
http://al-ahkam.net/


Cetak Halaman