Support US!

Search This Blog

04 Julai 2008

RUJUKAN

Al-Quran al-Karim.

Abdul Rahman bin Nasir al-Sa‘di, Tariq al-Wusul ila al-‘Ilm al-Ma’mul bi Ma‘rifah al-Qawa‘id wa al-Dawabit wa al-Usul, al-Qaherah: Maktabah Ibn Taimiyah, 1413H-1993.
Abu Bakr Jabir al-Jaza’iri, Aisar al-Tafasir li Kalam al-‘Ali al-Kabir wa bi Hamishih Nahr al-Khair ‘ala Aisar al-Tafasir, al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulum wal-Hikam, 1421H-2000, Surah al-‘Asr.
Adnan bin Muhammad Al ‘Ar‘ur, Sifat al-Taifah al-Mansurah wa Mafahimuha, Muassasah Qurtubah, 1416H-1995.
Bakr Abu Zaid, Hilyah Talib al-‘Ilm, dalam al-Majmu‘ah al-‘Ilmiyyah, al-Riyadh: Dar al-‘Asimah, 1416H.
Dr Khalid bin Hamid al-Hazimi, Masawi’ al-Akhlaq wa Atharuha ‘ala al-Ummah, Wizarah al-Shu’un al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa al-Dakwah wa al-Irshad, 1425H.
Dr. Nasir bin Abdul Karim al-‘Aql, Islamiyyah La Wahhabiyyah, al-Riyadh: Dar Kunuz Ishbiliya, 1424H-2003, Hlm. 106.
Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil, Manhaj al-Imam al-Syari‘I rahimahullah fi Ithbat al-Aqidah, al-Riyadh: Adwa’ al-Salaf, 1419H-1998.
Dr. Mustafa al-Siba‘i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri‘ al-Islami, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405H-1985.
Dr. Nasir bin Abdul Karim al-‘Aql, al-Fiqh fi al-Din, al-Riyadh: Dar Imam al-Dakwah, 1413H.
Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Mafhum al-Hikmah fi al-Dakwah, Wizarah al-Shu’un al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa al-Dakwah wa al-Irshad, 1423H.
Dr. Yusuf al-Qaradawi, al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1422H-2001.
al-Sahwah al-Islamiyyah bayn al-Ikhtilaf al-Mashru‘ wa al-Tafarruq al-Mazmum, Dar al-Sahwah: al-Qaherah, Cetakan ke-5, 1994.
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Shams al-Din Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr al-Zar‘i al-Dimashqi, Zad al-Ma‘ad Fi Hady Khair al-‘Ibad, Beirut: Muassasah al-Risalah, Cetakan 15, 1407h-1987m.
Ismail bin Omar, Manhaj Ahli AsSunnah WalJamaah, Petaling Jaya: Access Infotech Sdn. Bhd., 2003.
, Manhaj Aqidah Ahli As-Sunnah Wal-Jamaah, Shah Alam: Access Infotech (M) Sdn. Bhd., 1999.
Mahmud Muhammad al-Khazandar, Fiqh al-I’tilaf qawa‘id al-Ta‘amul ma‘a al-Mukhalifin bi al-Insaf, al-Riyadh:Dar Taibah, 1421H.
Muhammad bin Shalih al-Uthaimin, Kitab al-‘Ilm, al-Riyadh: Dar al-Thurayya, 1417H-1996.
Panduan Kebangkitan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2002.
Pengenalan Ringkas kepada Ilmu Usul al-Fiqh, Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2004.


Cetak Halaman

Tiada ulasan:

Catat Ulasan